Banner Example

Om delebanken.no

"Et deletorg for fartøyvernere og andre båtentusiaster."

Delebanken.no er resultat av et samarbeid mellom Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA), Hardanger Fartøyvernsenter (HFS), Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF), Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) og Riksantikvaren (RA).

I fartøyvernet har det lenge vært et problem å finne autentiske deler til restaureringsprosjektene. Det har, i miljøet, lenge vært snakk om å opprette lager for å ta vare på skipsutstyr som kunne komme til nytte ved evt. restaureringer. Slike lokaler finnes per i dag, men ei løsning med sentrale lager er ikke hensiktsmessig i alle tilfeller. Fraktkostnader og logistikk er utfordringer da det her gjerne er snakk om relativt tunge deler. NNFA har ferdigstilt eget lager til fartøydeler 2010, men det ville vært ønskelig med flere fordelt rundt om i landet.

Ved fartøyvernsentrene finnes det en god del utstyr som er donert til oss gjennom de årene vi har holdt på. Også andre aktører har en god del skips- og båt- utstyr liggende, - men det foreligger per i dag ingen oversikt over hva som finnes hvor. Gjennom delebanken.no håper vi å kunne presentere hva vi har tilgjengelig av utstyr ved fartøyvernsentrene, og at andre aktører også skal ha mulighet til å legge ut sine gjenstander, etterlysninger, tilby aktuelle tjenester etc.

Delebanken.no vil forhåpentligvis gi følgende bi-effekter:

  • Begrense kostnadene ved restaureringsprosjekt
  • Lette arbeidet med å finne autentiske deler til fartøyvernet
  • Gammelt skips- og båt- utstyr blir tatt vare på i større grad
  • Skape forståelse for gjenbruk, - vi ser alt for ofte at aktuelle gjenstander har gått "på skroten" før fartøyvernmiljøet har fått kjennskap til deres eksistens
  • Et nisjetorg for eldre maritimt utstyr, et naturlig førstestopp for alle som søker den slags.

Hvem kan bruke delebanken.no?

Alle som besitter brukt utstyr til fartøy og båter, eller vil tilby relaterte tjenester. Dess flere brukere, dess bedre! Vi ønsker å spre et budskap om at "avlegs" skipsutstyr og ting som ligger i brygger og naust kan være til nytte for andre. For at dette budskapet skal nå så mange som mulig, legger vi få begrensninger på bruken. Vi har også valgt å gjøre tjenesten gratis, - nettopp for å lokke til oss potensielle brukere.

Delebanken.no er også lagt til rette for "leverandører". Med leverandører mener vi alt fra huggerier til kystlag og privatpersoner som har mange gjenstander/tjenester de vil gjøre tilgjengelige gjennom delebanken.no. Leverandører kan opprette egne sider hvor bare deres egne annonser presenteres - vi ser svært gjerne at huggerier, verft, mekaniske verksteder, kystlag etc. tar i bruk "Leverandørsidene". Disse kan linkes til direkte fra egne hjemmesider.

Hva kan annonseres på delebanken.no?

Utstyr og tjenester med maritimt tilsnitt - rettet mot eiere og brukere av flytende kulturminner. Det er verdt å merke seg at de yngste vernede fartøyene er bygget på 70-tallet, og flere er vernet fra siste driftsperiode etter år 2000. Det vil si at deler og utstyr ikke behøver å være gammelt. Vi håper delebanken.no først og fremst skal bli en ressurs for fartøyvernere og andre som jobber for ivaretaking av maritime kulturminner.

Hvorfor eget nettsted?

Det finnes som kjent meget gode annonsetorg på nettet allerede - noen av disse er til og med gratis å bruke, brukervennlige, og har fine design. Vi har imidlertid valgt å lage vårt eget deletorg av flere årsaker.

Et tungtveiende argument for at delebanken.no ble et eget nettsted, var potensialet for å kunne samle dokumentasjon i form av bilder og tekst omkring gjenstander relatert til den maritime kulturarven. Ved å godta brukeravtalen gir man tillatelse til at informasjon om-, og bilder av- gjenstander brukes i det videre arbeidet i fartøyvernet. - Dette betyr at brukerne gir fra seg rettighetene til bildematerialet og informasjon de legger ut.

Bilder og info som samles gjennom delebanken.no tenkes bl.a. brukt i et digitalt museum - et nettsted med bilder og info om maritimt utstyr. Dette digitale museet er foreløpig i et tidlig planleggingsstadie - og realiseringen ligger nok et stykke frem i tid.

Vi vil også at nettstedet skal være "skreddersydd" for nisjen slik at det blir enkelt å legge ut annonser, og finne det man er ute etter. Vi ønsker også at nettstedet skal være gratis å bruke slik at flere vil annonsere sine gjenstander og tjenester. Dette er en relativt smal nisje, og det er derfor viktig for oss å gjøre nettstedet attraktivt å bruke for alle med interesse innenfor feltet.

Litt om navnet - delebanken.no

Navnet henspeiler på substantivet "en del", som i en reservedel. Ordet del kan også brukes som verb, - å dele. Vi tenker oss at man gjennom delebanken vil dele kunnskap om gjenstander ved bruk av bilder og tekst. Vi ønsker også å ha ei felles plattform for fartøyvernsentrene hvor disse kan legge ut nedlastbart materiale i form av rapporter, informasjonsark o.l. - Et sted hvor vi deler kunnskap. Banken sier noe om at noe sikres, og at der finnes mye ressurser i den. Ordet delebanken kan også settes i en viss maritim kontekst; Haltenbanken, Trænabanken, Sklinnabanken og Delebanken.